W roku szkolnym 2024/2025  w High Five zaplanowaliśmy funkcjonowanie 5 grup wiekowych:

– rocznik 2022 (Grupa Szalonych Gąsieniczek; Crazy Caterpillars)

– rocznik 2021 (Grupa Pięknych Motylków; Beautiful Butterflies)

– rocznik 2020 (Grupa Wesołych Pasikoników; Happy Hoppers)

– rocznik 2019 (Grupa Pracowite Pszczółki; Busy Bees)

– rocznik 2018  (Grupa Mądre Sówki; Wise Owls)

Nasze przedszkole zlokalizowane jest przy os. Kolorowym 9 D-E  (3 oddziały: 4, 5 i 6-latki) i os. Kolorowym 10 (tu zaplanowany został oddział dla dzieci 2,5-letnich i 3-latków) w Krakowie.

Świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego skierowane jest do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku od 2,5 roku życia do 6 roku życia (w przedszkolu realizujemy obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, tj. „zerówkę”).

ZASADY REKRUTACJI 

Zapisy do Dwujęzycznego Przedszkola Niepublicznego High Five prowadzone na rok szkolny 2024/2025  będą  od 1 stycznia 2024 do wyczerpania miejsc.

Dokumentacja dotycząca rekrutacji dziecka do przedszkola:

  1. wypełnienie formularza rekrutacyjnego;
    Formularz zgłoszeniowy do High Five
  2. opłacenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200,00 zł

Numer konta: Mbank, 49 1140 2004 0000 3302 7858 7214

Prosimy o wpłatę tytułem: Opłata rekrutacyjna Imię i Nazwisko Dziecka

Zapraszamy do zapisu do Przedszkola Niepublicznego High Five.

Proces rekrutacji był trójstopniowy:

Etap 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 zł*.

Etap 2. Spotkanie z rodzicami dziecka i omówienie zasad funkcjonowania przedszkola (termin ustalany indywidualnie)

Nasze doświadczenie pokazuje, iż spotkanie w przedszkolu jest elementem obowiązkowym wyboru placówki. Proponujemy spotkanie trwające około 30 minut. Omawiana jest w jego trakcie organizacja przedszkola. Chcemy porozmawiać o  naszym przedszkolu, ale także Państwa stosunku do takich kwestii, jak podejście wychowawcze, znajomość zasady pozytywnej dyscypliny, dwujęzyczność, kwestie przyprowadzania zdrowych dzieci, podejścia do przetwarzania danych osobowych, żywności(w tym słodyczy, alergii itp.), wychodzenia na spacery i wycieczki, zajęć dodatkowych, pakietu przebywania dziecka w przedszkolu itp.

Etap 3.  Potwierdzenie przez Przedszkole przyjęcia dziecka

Etap 4. Podpisania umowy i uiszczenie opłaty wpisowej na rok szkolny 2024/2025.

 

Dodatkowe kryteria przyjęć w przypadku zapisu w tym samym dniu (gdy są wolne miejsca) lub w przypadku utworzenia listy rezerwowej (po wyczerpaniu miejsc):

O przyjęciu decydować będą kolejne takie aspekty jak:

– uczęszczanie rodzeństwa dziecka do Przedszkola High Five (10 pkt);

– status rodziny absolwenta Przedszkola High Five (5 pkt);

– status rodziny wielodzietnej (3 pkt).

Znajomość języka angielskiego u dziecka nie jest wymagana przy zapisie do przedszkola, ale jest mile widziana.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, po zakończonym etapie rekrutacji, powstać miała również tzw. lista rezerwowa, gdyż niestety liczba miejsc w High Five, nie jest maksymalna, ale ze względu na jakość świadczonych usług, jest ograniczana, mimo warunków lokalowych, które pozwalałyby na zdecydowaną większą liczbę przyjęć (nawet do 25 dzieci w oddziale).

*- opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł. W ramach opłaty rekrutacyjnej ponoszone są koszty organizacji procedury rekrutacji.  Po przyjęciu opłata wchodzi w skład opłaty wpisowej (w jej ramach opłata rekrutacyjna, wyprawka, ubezpieczenie itp.).

Jeśli mają  Państwa pytania lub wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z nami. Chętnie odpowiemy na każde pytanie!