STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  HIGH FIVE

 1.09.2022 r.

Podstawy prawne:

Podstawa Prawna:

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730.)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730).
 5. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe, (Dz.U. 2019 poz. 761 z późn. Zm).
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116)
 1. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1672 z późn. Zm).
 3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265).
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. Zm).
 5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019. poz. 1111).
 6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359 z późn. Zm).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).
 8. Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 9. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 10. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne o przedszkolu

 • 1
 1. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Niepubliczne High Five.
 2. Przedszkole Niepubliczne High Five zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.
 3. Siedziba przedszkola znajduje się przy os. Kolorowym 9 E, 31-939 Kraków.
 • 2
 1. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna będąca właścicielem Przedszkola – jest to Tomasz Ciechoń, zamieszkały na os. Avia 6/154, 31-877 Kraków.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
 3. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o: organie prowadzącym należy przez to rozumieć Tomasza Ciechonia.
 • 3
 1. Przedszkole Niepubliczne High Five:
  • prowadzi płatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  • przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego.
 1. Przedszkole Niepubliczne High Five prowadzi oddziały: ogólnodostępne dla dzieci.
 2. Przedszkole prowadzi:
 • wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat a w przypadku dzieci
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku 3 – 6 lat;
 • obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat
 • w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte również dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z  38 Prawa Oświatowego. W przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym, Obowiązek, rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 1. Obsługa administracyjna, finansowa i techniczna przedszkola jest wykonywana przez Właściciela Przedszkola.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemną umowę
  z przedszkolem na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

 • 4
 1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka. Pełnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej gwarantuje wychowankom perspektywę wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
  1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
  2. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 przedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: fizycznej, społecznej, poznawczej i emocjonalnej.
  3. Celem edukacji dwujęzycznej prowadzonej w Przedszkolu jest w szczególności: umożliwienie dzieciom naturalnego i wieloaspektowego poznawanie wiedzy w języku polskim i języku angielskim, co realizowane jest w formie edukacji dwujęzycznej, gdzie Przedszkole stawia sobie za cel:

1) rozbudzenie zainteresowań językowych;

2) kształtowanie postawy akceptacji przez dzieci języka angielskiego jako narzędzia komunikacji w Przedszkolu;

3) rozwój kompetencji językowej dzieci na poziomie pozwalającym na aktywne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w języku angielskim (np. grach i zabawach);

4) stopniowy rozwój umiejętności używania przez dzieci języka angielskiego odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej;

5) rozbudzanie szacunku i tolerancji dla innych kultur, odmiennych tradycji, systemów wartości i obyczajów;

6) tworzenie optymalnych warunków do rozwoju umiejętności uczenia się języka angielskiego;

7) tworzenie podstawy rozwoju kompetencji dwujęzycznej dzieci, będącej punktem wyjścia do kształtowania dwujęzyczności funkcjonalnej na dalszych etapach edukacyjnych.

 • 5
 1. Do zadań Przedszkola Niepublicznego należy:
  • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
  • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
   o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
   i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
  • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
  • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
  • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
  • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą
   i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;
  • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom
   i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, strażą pożarną stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;
  • egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
   z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
 3. Statutowe cele i zadania realizuje Właściciel, Dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi.

Rozdział 3
Sposoby realizacji zadań przedszkola

 • 6
 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizująca edukację dwujęzyczną odbywa się w oparciu o program własny Przedszkola z zakresu edukacji dwujęzycznej.
 3. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
  • szczegółowe cele edukacyjne;
  • tematykę materiału edukacyjnego;
  • wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 1. Przedszkole realizuje edukację dwujęzyczną poprzez:

1) prowadzenie codziennych zajęć w języku angielskim w każdej grupie wiekowej;

2) wykorzystanie naturalnej dziecięcej ciekawości, chęci poznawania świata i gotowości podejmowania aktywności poznawczej;

3) używanie języka angielskiego w wyraźnym kontekście sytuacyjnym i komunikacyjnym, tak, aby dzieci były w stanie na podstawie tego kontekstu samodzielnie zrekonstruować znaczenie wypowiedzi językowych;

4) wykorzystanie różnorodnych form aktywności i czynności dzieci, np. tańca, zabaw ruchowych, śpiewu;

5) stosowanie różnorodnych pomocy edukacyjnych, które wspomagają rozumienie wypowiedzi w języku angielskim;

6) w początkowej fazie edukacji dwujęzycznej rozwijane są szczególnie sprawności rozumienia ze słuchu – poprzez intensywne słuchanie dzieci uczą się rozpoznawać i rozumieć jednostki leksykalne na podstawie kontekstu językowego i sytuacyjnego;

7) rozwój sprawności rozumienia ze słuchu stanowi podstawę rozwoju sprawności mówienia – początkowo mówienia naśladowczego (reproduktywnego), a potem mówienia produktywnego (kreatywnego);

8) dostosowanie poziomu wiedzy do możliwości rozwojowych dzieci i ich indywidualnych predyspozycji.

 1. Nauczyciel oddziału może:
 • opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 • zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 • zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 • 7
 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu lub dwóm Nauczycielom, zwanymi dalej wychowawcami grupy.
 2. W każdej grupie może być zatrudniona Pomoc Wychowawcza, która współdziała z Nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
 • 8

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 • 9

Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 • realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
 • przestrzeganie liczebności grup;
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 • prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 • kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Organ Prowadzący.
 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
 • oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 • zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
  w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
  i pomieszczeń gospodarczych;
 • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 • wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych
  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy
  i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 • dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci;
 • zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach
  i wycieczkach poza teren przedszkola;
 • przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • 10
 1. Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
 • rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów wychowanków;
 • realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
 • działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
 • promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia.
 • 11

Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez:

 • organizowanie spotkań przez Właściciela i Dyrektora Przedszkola z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola;
 • rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;
 • pomoc w adaptacji dziecka w nowym środowisku organizowana przez nauczyciela
  i personel przedszkola;
 • współpracę ze specjalistami (logopedia, psycholog dziecięcy, lekarz pediatra);
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • respektowanie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka;
 • indywidualizację procesu kształcenia.
 • 12
 1. Dyrektor przedszkola jest obowiązany do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zaistnienia następujących okoliczności:
  • zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.
 2. Nauczyciele wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji zajęć:
  • obsługiwane z poziomu komputerów, tabletów czy smartfonów programy do pracy z dziećmi,
  • multimedialne książeczki,
  • aplikacje,
  • gry edukacyjne
  • materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,
 3. Materiały niezbędne do realizacji zajęć przekazywane są dzieciom:
  • pocztą elektroniczną na adres a-mail rodzica,
  • z wykorzystaniem e-dziennika lub innej aplikacji,
 4. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. Nauczyciele kontaktują się systematycznie z rodzicami poprzez e-dziennik, telefon, e-mail lub inny ustalony, w celu potwierdzenia uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.

 

Rozdział 4
Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej

 • 13
 1. Zadania przedszkola w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z zaburzeń zachowania i emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
 • sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
 • środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Nauczyciele przedszkola i specjaliści mają obowiązek:
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
  w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym
  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń
  w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.
 1. Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne nauczyciele ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych
 • zajęcia specjalistyczne:
 1. korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;
 3. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;
 4. inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu
  w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola,
 5. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 6. porady i konsultacje
 1. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola  w ramach środków przyznanych przez osobę prowadzącą przedszkole.
 2. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 4. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
 5. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu  i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę, jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.
 7. Procedura opisana w punktach 10-13 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.
 8. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom, która polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
 • porady
 • konsultacje
 • warsztaty
 • szkolenia
 1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przedszkole zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 • zajęcia rewalidacyjne adekwatne do rodzaju niepełnosprawności;
 • inne zajęcia specjalistyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
 • przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.
 2. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka.
 3. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 4. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
 5. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.
 6. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą osoby prowadzącej, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby  w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
 7. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów  i pomocy nauczyciela.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.
 9. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • 14
 1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u dzieci trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowankom, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  • udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania wychowanka w przedszkolu;
  • udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
  • dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się wychowanka;
  • prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z dzieckiem zdolnym i innych specjalistycznych);
  • współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w grupie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na wychowanka oraz wymiany doświadczeń
   i komunikowania postępów wychowanka;
  • prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi wychowanka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
  • udzielanie doraźnej pomocy dzieciom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
  • komunikowanie rodzicom postępów oraz efektywności świadczonej pomocy;
  • przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności wychowanków;
  • zdobycie rzetelnej wiedzy o dziecku i jego środowisku;
  • monitorowanie organizacji pomocy i obecności dziecka na zajęciach;
  • angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
  • prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  • stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w grupie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych
   i psychologicznych.
 1. Wychowawca grupy realizuje zadania poprzez:
 • bliższe poznanie dzieci, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 • rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 • wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • udział w pracach Zespołu dla dzieci z orzeczeniami;
 • tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 • rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 • wdrażanie dzieci do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego
  i efektywnego organizowania sobie pracy;
 • systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) dzieci w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na dzieci szczególnie uzdolnione, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie nauczycielami
  i rodzicami przyczyn niepowodzeń dziecka w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem do przedszkola, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć przedszkolnych;
 • tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek;
 • tworzenie warunków umożliwiających wychowankom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie wychowankom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 • współpracę z rodzicami, opiekunami wychowanków w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej dzieciom;
 • udzielanie pomocy, rad i wskazówek rodzicom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Przedszkola i innych instytucji z wnioskami
  o udzielenie pomocy.
 • 15
 1. Do zadań psychologa należy:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
  • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
   w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
  • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym.
  • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;
  • prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
  • wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości wychowanków w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz instytucjami
   i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka;
  • nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o wychowankach do Sądu Rodzinnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub innych instytucji;
  • przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjnych dla dzieci z zakresu higieny psychicznej;
  • prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 16
 1. 1. Zadania i obowiązki logopedy:
 • diagnozowanie logopedyczne przesiewowe na początku roku szkolnego we wrześniu, w celu ustalenia stanu artykulacji poszczególnych głosek oraz rozwoju kompetencji językowej dzieci;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami i zaburzeniami mowy oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy
  i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 • wystawianie opinii logopedycznych,
 • kierowanie dzieci do specjalistów: foniatra, laryngolog, psycholog, neurolog i innych,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków;
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

17

 1. Przedszkole w sprawie zajęć prowadzonych bezpośrednio wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych może zatrudniać nauczycieli specjalistów.
 2. Do zadań nauczycieli specjalistów w przedszkolu należy:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci, w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci w środowisku wychowania i nauczania, z wyjątkiem udziału w posiedzeniach zespołów orzekających działających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

2) udzielanie dzieciom i nauczycielom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

4)  prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, we współpracy z nauczycielami,

Rozdział 6
Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

 

 • 18
 1. Dzieciom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 1. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
 2. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się albo w przedszkolu albo w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
 3. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 4. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego dziecka.
 5. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka;
  • udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;
  • prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia wychowanka w życiu przedszkola;
  • podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
  • systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.

Rozdział 7
Organy Przedszkola

 

 • 19
 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola
 • Wicedyrektor
 • Rada Pedagogiczna.
 1. Każdy z wymienionych organów w §18 ust. 1 działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Organ kolegialny funkcjonuje według odrębnego regulaminu, uchwalonego przez ten organ. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 • 20
 1. Dyrektor Przedszkola:
 2. kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych;
 3. reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
 4. jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;
 5. prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 6. kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;
 7. inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;
 8. planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo–dydaktyczną i opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;
 9. organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola;
 10. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 11. obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola;
 12. przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
 13. opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo–dydaktycznej;
 14. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;
 15. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola na kolejny rok szkolny w terminie podanym przez Urząd Miasta Krakowa i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej;
 16. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały,
 17. wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
 18. koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;
 19. dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 20. planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 21. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 22. współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 23. kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 24. występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 25. wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 26. zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
 27. koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;
 28. prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 29. realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
 30. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 31. właściwe prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 32. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
 33. dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego;
 34. współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem;
 35. prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce;
 36. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 37. współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom
  i ich rodzinom; współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
 38. organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy;
 39. organizuje warunki kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;
 40. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej/etnicznej
  i religijnej wychowankom;
 41. skreśla z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w statucie przedszkola;
 42. odwołuje zajęcia w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia dzieci;
 43. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 44. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 21
  1. Dyrektor samodzielnie lub poprzez wyznaczonego Wicedyrektora przedszkola nadzoruje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
 1. prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 2. kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;
 3. planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo–dydaktyczną i opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;
 4. organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola;
 5. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 6. obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola;
 7. przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
 8. opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo–dydaktycznej;
 9. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;
 10. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały,
 11. wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
 12. koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;
 13. występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
 14. przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 15. wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 16. inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu
 17. nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;
 18. dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego;

 

 • 22
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
  1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
   w przedszkolu.
  2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
  3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
  4. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 • 23
 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
  • uchwala regulamin swojej działalności;
  • uchwala wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
  • zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
  • podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;
  • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczyciel;
  • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ nadzorujący w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
  • opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
  • opiniuje programy z zakresu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w placówce;
  • opiniuje propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych.
 3. Rada Pedagogiczna ponadto:
  • przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
  • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
  • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli.

 

 • 24
 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub
  w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
 1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • 25
  1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia
   i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
  2. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
  3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
   i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkolu.

 

 • 26
 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektora Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. W przypadku sporu między organami

przedszkola, w których stroną jest dyrektor placówki podejmuje się następujące działania:

1) powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym

przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;

2) rada pedagogiczna zwraca się z prośbą rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór;

3) zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć rozwiązanie w drodze głosowania; decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 1. Organ prowadzący przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

Rozdział 8
Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu

 

 • 27
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju
  i stopnia niepełnosprawności.
 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 7.00 do 17.00.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni

robocze, z wyjątkiem przerw ustalonych z Organem Prowadzącym. Organ prowadzący musi zawiadomić Rodziców / Opiekunów o przerwie wakacyjnej.

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.
 2. Zgodnie z art. 31 pkt. 3. Prawa Oświatowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały ogólne. Liczba dzieci w oddziale ogólnym nr 1 nie może przekraczać 24, w oddziale ogólnym nr 2 – 21, a w oddziale ogólnym nr 3 – 21 dzieci.
 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Przedszkola, liczba dzieci w oddziale może być niższa.
 5. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00.
 6. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez Dyrektora Przedszkola.
 7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 8. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka korekcyjna i inne.
 9. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
 1. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w trakcie całego dnia pracy Przedszkola z uwzględnieniem ramowego harmonogramu dnia.

 

 • 28

Grupy międzyoddziałowe

 1. Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
 2. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
 3. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się
  w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

 

 • 29

Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 • 30
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Organ Prowadzący z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciele opracowują plan dnia w danej grupie uwzględniając możliwości fizyczne, wiek dzieci i ich potrzeby.
 • 31

Dokumentacja pedagogiczna

 1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych
  w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu.
 2. Specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualnej i zespołowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka objętego tą formą edukacji.

Rozdział 9
Odpłatność za przedszkole

 • 32
 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych (czesnego) za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne. Dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne, firmy oraz inne źródła.
 2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 lub 15-tego dnia każdego miesiąca, co jest uzależnione od wybranego przez Rodzica pakietu i opcji płatności.
 4. Przy zapisaniu dziecka do przedszkola obowiązuje wpisowe, które nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 5. Przedszkole zapewnia w ciągu dnia śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek oraz napoje ciepłe i zimne.
 6. Wyżywienie w przedszkolu świadczone są odpłatnie. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
 7. Dzienna stawka żywieniowa dziecka ustalana jest przez Właściciela.
 8. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu należy dokonywać do 5 – tego każdego miesiąca na konto placówki.
 9. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości i ilości świadczeń żywieniowych oferowanych przez firmę cateringową.
 10. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 3, 4, 6 i 8, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 11. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

 

Rozdział 10
Organizacja przedszkola

 

 • 33

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada lokal na os. Kolorowym 9E.

 • 34
 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

Rozdział 11
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 • 35
 1. Dyrektor przedszkola nadzoruje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
  • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;
  • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
  • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
  • przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
  • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
  • współpracuje z Radą Pedagogiczną;
  • dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
  • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
  • prowadzi obserwacje zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;
  • sprawuje nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego;
  • dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
  • dokonuje oceny pracy nauczycieli;
  • wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań statutowych;
  • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli;
  • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych
   i organizacyjnych;
  • opracowuje plan doskonalenia nauczycieli w tym tematykę szkoleń, narad;

 

 • 36
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci
   w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  • otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
  • prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
  • indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 6 – latków;
  • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających
   z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie
   o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu
   i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
  • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie
   i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień wychowanka;
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka, u którego stwierdzono zaburzenia
   i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej , w tym poradni specjalistycznej;
  • tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;
  • kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
  • dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
  • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
  • rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
  • organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty
   z rodzicami dzieci;
  • doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
  • aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
  • przestrzeganie dyscypliny pracy;
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych
   i innych dokumentów wymaganych przez dyrektora przedszkola;
  • kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
  • dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
  • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.
 2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 poprzez:
  • dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
  • tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
   i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
  • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
  • organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
  • utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
  • wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
  • wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
  • okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
  • stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
  • współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
  • wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
  • dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
  • udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
  • przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

37

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:
  • skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż,
   a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
  • do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
  • nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
  • do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
  • nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to Organowi Prowadzącemu przedszkole celem usunięcia usterek;
  • kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
  • dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
  • zgłaszać Organowi Prowadzącemu/Dyrektorowi oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
  • usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
  • udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
  • nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców, Organ Prowadzący przedszkole w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

 • 38
 1. W Przedszkolu są zatrudniani Pracownicy niepedagogiczni.
 1. Do podstawowych obowiązków pracownika niepedagogicznego należy
  w szczególności:

  • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
  • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
  • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
  • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

39

Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 • 40

Zadania pomocy nauczyciela.

 1. Opieka nad dziećmi:
  • pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi
   i wyjściem na spacer;
  • opieka w czasie spacerów i wycieczek;
  • pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;
  • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;
  • udział w dekorowaniu sali;
  • sprzątanie po „małych przygodach”;
  • pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
 2. Przestrzeganie BHP:
  • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
  • zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
 3. Sprawy ogólne:
  • nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek;
  • dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne;
  • sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych.

41

Organ prowadzący może powierzyć sprawowanie nadzoru bhp w placówce firmie zewnętrznej.

 

Rozdział 12
Wychowankowie przedszkola

 

 • 42

Prawa i obowiązki dzieci

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowaniu jego godności osobistej;
 • poszanowaniu własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.

 

 • 43
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne
  i kolegów:

  • szanować kolegów i wytwory ich pracy;
  • nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
  • szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
  • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa;
  • przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
  • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
  • przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający
   z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
  • słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

 • 44

Nagrody i upomnienia

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
 • ustną pochwałą nauczyciela;
 • pochwałą do rodziców;
 • nagrodą rzeczową;
 • listem gratulacyjnym;
 • odznaką honorową przedszkola.

2.Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

 • „reprymendą” – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
 • odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
 • „pozytywną przerwą” – odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
 • powtarzanie poprawnego zachowania;
 • 45

W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 • 46

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad dwa miesiące;
 • zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;
 • utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 • 47

Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Rozdział 13
Rodzice

 

 • 48

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
  i rozwoju;
 • wyrażania opinii o planowanych eksperymentach pedagogicznych;
 • otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami placówki;
 • wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska
  i regionu;
 • udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
 • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
 • udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu;
 • zapoznania się z pomieszczeniami Przedszkola.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 • przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
 • odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
 • informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 • zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
 • znać i przestrzegać postanowień statutowych;
 • przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe;
 • interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
 • kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
 • zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
 • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 • bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania
  i telefonu kontaktowego;
 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.przedszkolehighfive.pl;
 • informować telefonicznie lub osobiście o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 • dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
 • zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
 • kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.
 • 49

Formy współpracy z rodzicami

 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
  i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
 • ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
 • podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
  1. prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,
  2. rozmowy indywidualne,
  3. zebrania grupowe i ogólne,
  4. gazetkę dla rodziców;
 • uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły;
 • zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej;
 • kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań;
 • utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach
  i trudnościach dziecka.
 1. Przedszkole organizuje w ciągu roku w miarę potrzeb zebrania grupowe oraz spotkania indywidualne z rodzicami w ramach dyżurów nauczycieli.
 • 50

Informacje porządkowe dla rodziców

 1. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia
  z rodzicami.

  1. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
  2. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
  3. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.
  4. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
  5. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
  6. Rodzice są zobowiązani podać wychowawcom aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.
 • 51

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach deklarowanych w umowie. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić poprzez apliakację, telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawcy grupy.
  1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
   w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
   i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
  2. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
  3. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00.
  4. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
  5. Dopuszcza się upoważnienie do odbieranie dziecka przez osobę, która ukończyła 16 rok życia.
  6. Rodzice /prawni opiekunowie /biorą pełną odpowiedzialność za dziecko, które jest pod opieką nieletniego.
  7. Organ Prowadzący nie bierze odpowiedzialności, jeśli w miejscu gdzie zostało odprowadzone dziecko, nie ma osoby pełnoletniej.
  8. Upoważnienie może zostać cofnięte, jeśli zachowanie małoletniego będzie zagrażało bezpieczeństwu wychowanka.
  9. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
  10. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać.
   W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
  11. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
  12. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
  13. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Organ Prowadzący. Organ Prowadzący podejmuje działania przewidziane prawem.
  14. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
  15. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 18.00. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji
  16. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

 • 52

Wyposażenie wychowanka

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane
  i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, przybory toaletowe do mycia zębów, worek ze strojem gimnastycznym. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane
  i znane dziecku.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

Rozdział 14
Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

 

 • 53

Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola oraz dyżurujący nauczyciele.
 2. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.
 3. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.
 4. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.
 5. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji.
 6. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych.
 8. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci.
 9. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek.
 10. Podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Organ prowadzący o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
 11. Podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 12. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia przedszkolnego inspektora bhp oraz Organ Prowadzący.
 13. Nauczyciel powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz Organ Prowadzący.
 14. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
  i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

Rozdział 15
Przepisy końcowe

 

 • 54
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 • 55

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 56

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu
o jednolity rzeczowy wykaz akt.

 • 57

Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

 

 • 58

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

 • 59

Organ Prowadzący Przedszkole publikuje ujednolicony tekst statutu po wprowadzeniu trzech zmian do statutu.

 • 60

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.